Vedtægterne er gengivet i sin helhed her nedenfor.

Du kan også hente vedtægterne som PDF TRYK HER

Vedtægter (gældende)

§ 1.
Foreningens navn er: Energibranchens Service Sammenslutning

§ 2.
Energibranchens Service Sammenslutnings hjemsted er den by hvor sekretariatet har adresse.

§ 3.
Energibranchens Service Sammenslutnings formål er at højne den faglige standard i energiservicebranchen i Danmark, og at varetage medlemmernes faglige, tekni-ske, økonomiske samt kollegiale interesser bl.a. ved:

  1. At arrangere kurser.
    b. At afholde møder og sammenkomster.
    c. At rette henvendelse til offentlige og private institutioner herunder evt. at indmelde Energibranchens Service Sammenslutning i andre foreninger, der virker til fremme af nærværende formålsparagraf.
    d. Medlemstyperne er som følger:

A – medlemmer kan kun optages individuelt, og er fuldgyldige medlemmer og aktive servicevirksomheder.

E – medlemmer er ekstraordinære medlemmer af Energibranchens Service Sammenslutning, men som ikke kan optages som ordinære medlemmer. Disse medlemmer har møde og taleret uden stemmeret. Dog har bestyrelsesmedlemmet valgt af E-medlemmerne stemmeret, men kan ikke anvende fuldmagter.

§ 4.
Et fællesmærke for Energibranchens Service Sammenslutnings medlemmer er indregistreret i henhold til Fællesmærkeloven.

Stk. 2.
Retten til at benytte Energibranchens Service Sammenslutnings bomærke erhvervsmæssigt, tilkommer alle Energibranchens Service Sammenslutnings medlemmer.

§ 5.
Som medlemmer af Energibranchens Service Sammenslutning kan optages virksomheder, der driver næring inden for olie-, bio-, VP- solvarme- og gasservicebranchen i Danmark. Virksomheder kan optages som enten A- eller E–medlemmer.

Stk. 2.
For at kunne optages i Energibranchens Service Sammenslutning som medlem, skal følgende betingelser være opfyldt:
a. At virksomheden er registreret i CVR registreret
b. At virksomheden eller dennes ansvarlige indehaver(e) har fuld rådighed over sit (deres) bo,

§ 6
Medlemmer der ophører med deres virksomhed, og som har været medlem af Energibranchens Service Sammenslutning, kan overføres som passive medlemmer.

Stk. 2.
Passive medlemmer har ingen stemmeret. Passive medlemmer er ikke valgbare, men kan tilforordnes specialopgaver.

§ 7 .
Udmeldelse af Energibranchens Service Sammenslutning kan kun ske skriftligt med en måneds varsel. Resterende kontingent tilbagebetales ikke.

§ 8.
Et medlem kan med øjeblikkelig virkning ekskluderes ved Forretningsudvalgets beslutning:

a. Når betingelserne for at være medlem ikke længere er til stede, idet Forretningsudvalget dog kan give virksomheder, som er trådt i betalingsstandsning, og som har givet Forretningsudvalget meddelelse herom, en frist, inden for hvilken betalingsstandsningen skal være ophørt.

b. Når et medlem har overskredet forfaldsdagen for betaling af kontingent med seks måneder, uden at kravet på forfaldent kontingent derfor bortfalder. Indmeldelse på ny kan ske, når kontingentrestancen er betalt.

§ 9.
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

§ 10.
Generalforsamlingen er Energibranchens Service Sammenslutnings øverste myndighed, hvor hvert medlem har én stemme.

§ 11 .
Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af juni og indkaldes med mindst 30 dages varsel skriftligt til de af bestyrelsen, efter medlemsfortegnelsen bekendte medlemmer. Hvis der skal behandles forslag, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Stk. 2.
Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, bestyrelsen, Energibranchens Service Sammenslutnings revisor, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/4 af medlemmerne. Indkaldelse skal ske inden 14 dage og derefter med 14 dages varsel.

Stk. 4.
Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremsendes til hvert medlem dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige udkast til årsregnskab.

§ 12.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Energibranchens Service Sammenslutnings virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Eventuelt valg af revisorer og suppleanter
7. Indkomne forslag
8. Kontingenter
9. Eventuelt

§ 13 .
Energibranchens Service Sammenslutnings overordnede ledelse varetages af en af generalforsamlingens medlemmer valgt bestyrelse, der består af indtil 10 medlemmer.

Stk. 2
Der vælges 1 E-medlem efter indstilling fra Energibranchens Service Sammenslutnings E-medlemmer.
Da E-medlemmer ikke har egen generalforsamling laves opstillingsliste, efter indstilling fra E-medlemmerne, af sekretariatet. Afstemning foregår pr. e-mail/brev, stemmerne tælles op af sekretariatet samt formand. E-medlemmet vælges for 2 år.

Stk. 3.
På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter. Skulle et medlem af bestyrelsen afgå inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de i afstemningen deltagende medlemmer, med mindre andet i disse vedtægter er fastsat. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med en formand og en næstformand som samtidig er medlemmer i Forretningsudvalget.

§ 14
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at Energibranchens Service Sammenslutnings pengemidler anbringes i solide pengeinstitutter eller let realisable pengeeffekter.

§ 15 .
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Energibranchens Service Sammenslutnings regnskaber revideres og beholdningernes tilstedeværelse attesteres af en statsautoriseret/registreret revisor, samt af en af generalforsamlingen valgt medlemsrevisor.

Stk. 2.
I tilfælde af forfald hos en medlemsrevisor skal en af generalforsamlingen valgt suppleant indtræde i stedet for denne.

§ 16
a. Indkomne forslag til behandling på en generalforsamling vedtages, hvis der er simpelt stemmeflertal for forslaget af samtlige repræsenterede medlemmer.

b. Ændringer af Energibranchens Service Sammenslutnings vedtægter kræver vedtagelse med 3/4 majoritet af samtlige repræsenterede medlemmer på en generalforsamling. Opnår forslaget ikke 3/4 majoritet blandt de repræsenterede medlemmer, er forslaget bortfaldet.

Stk. 2.
Forslag om opløsning af Energibranchens Service Sammenslutning, ændringer af foreningens navn eller Energibranchens Service Sammenslutnings formål jvf. § 1 og § 3, skal dog vedtages på 2 generalforsamlinger med 3/4 majoritet af de repræsenterede medlemmer.

Den ene generalforsamling kan være særlig indkaldt med dette formål.

Tiloversblevne midler tilbagebetales ikke til de registrerede virksomheder ved ophævelse, men kan disponeres af Forretningsudvalget til formål der harmonerer med OR Registreringens formål, dvs. energibesparelser i energiforbruget til rumopvarmning.
______________________________________

Godkendt på generalforsamlingen den 7.6.2019